Гапоненко Валентина Петрівна

Доцент кафедри ботаніки, кандидат фармацевтичних наук

Науковий профіль:

ГАПОНЕНКО Валентина Петрівна. (28.02.1965, м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук,  доцент  кафедри  ботаніки  НФаУ. Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1987р.). Працювала старшим лаборантом, молодшим науковим та науковим співробітником лабораторії природних комплексів та біотехнології у ДНЦЛЗ (1987- 2004рр.). Працювала асистентом  (2004р), a з 2005р. працює доцентом кафедри ботаніки НФаУ. З 2007 року виконує обов’язки  відповідальної за спеціальність «Фармація» у студентів іноземного факультету, а з 2013  виконує обов’язки відповідальної за забезпечення навчального процесу студентів заочної форми навчання.

Підвищення кваліфікації. Цикл «Актуальні питання якості та стандартизації в фармацевтичній галузі» (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ) 2004 р., цикл «Основи педагогічної майстерності» (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ) 2006 р., цикл «Лекторська майстерність викладача» (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ) 2011 р.,  цикл «Лекторська майстерність викладача» (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ) 2016 р., «Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання e-Tutor» (Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти)  2016р.

Навчально-методична робота. Співавтор 4 навчальних посібників,  51 методичного видання, 36 робочих навчальних програм з профільних дисциплін., у т.ч. –  словника термінів з біотехнології.

Організаційна робота.  Виконувала обов’язки відповідальної за профорієнтаційну (2007-2015рр.), виховну роботу (2012-2016рр.), сайт кафедри (2014-2016рр.), куратор 1к ССО -1 (2016-2017рр.), проведення навчально-польової практики для студентів денного та заочного відділень (2012-2018рр.).

Науково-дослідна робота. Кандидатську дисертацію захистила на тему «Деякі види роду звіробій – перспективне джерело створення лікарських препаратів» (1996, науковий керівник – доц. Левашова І.Г.). Є співавтором технології одержання субстанції «гіфларин» (1% розчин гіфларину для ін’єкцій, виробляється промисловістю), а також технологіі одержання екстракту звіробою сухого, який входить до складу таблеток «Фітоліт» (виробляється промисловістю). Співавтор 92 наукових праць, серед них – 3 промислові стандарти, патент, авторське свідоцтво, 28 наукових статей. Науковий напрямок – хімічне дослідження БАР лікарських рослин та створення на їх основі лікарських препаратів.

Перелік наукових праць.

Патенти та авторські свідоцтва:

 1. А. с. № 1810326 СССР, Способ получения 1,6,8–триокси–3–метилантра-хинона  / И. Г. Левашова, Н. П. Бублик, Н. Ф. Комісаренко, В. П. Жданова (СССР).  –  № 4825001;  заявл. 14.05.90;  опубл. 10.10.92.
 2. Пат. 25318 Україна, А61 К 9/08. Спосіб отримання розчину гіфларину для ін’єкцій» / Затула Е. І., Науменок Л. Г., Левашова І. Г., Жданова В.П. ; заявник та патентовласник ДНЦЛЗ. – № 97031193; заявл. 18.03.97 ; опубл. 30.10.98.

    Промислові стандарти:

 1. Система обеспечения качества. Технологические процессы производства фитохимических препаратов «Подготовка лекарственного растительного сырья» / Л. В. Караванова, И. Г. Левашова, В.П. Жданова – Стандарт предприятия. – ПХФО «Биостимулятор» СТП 00480916-014-99.
 2. Система обеспечения качества. Технологические процессы производства фитохимических препаратов «Ректификация водно-спиртовых отгонов» / Л. В. Караванова, И. Г. Левашова, В. П. Жданова – Стандарт предприятия. – ПХФО «Биостимулятор» СТП 00480916-014-99.
 3. Система обеспечения качества. Технологические процессы производства фитохимических препаратов «Фасовка и упаковка жидких фитохимических препаратов» / Л. В. Караванова, И. Г. Левашова, В. П. Жданова – Стандарт предприятия. – ПХФО «Биостимулятор» СТП 00480916-014-99.

      Статті:

 1. Левашова И. Г. Кумарины и флавоноиды некоторых видов Polygonum/ И. Г. Левашова, В. П. Жданова // Химия природ. соедин. 1990. – № 4. – С. 551-552.
 2. Комиссаренко Н. Ф. Флавоноиды HypericumAscyron  / Н. Ф. Комиссаренко, И. Г. Левашова, В. П. Жданова // Химия природ. соедин. 1990. – № 4. – С. 551-552.
 3. Гапоненко В.П. Исследование липофильного комплекса зверобоя продырявленного и четырехгранного / В. П. Гапоненко, И. Г.Левашова, А. Г. Сербин // Запорожский медицинский журнал. – 2006. – Т. 1. – С. 235.
 4. Гапоненко В. П. Изучение возможностей рационального использования представителей рода HypericumL. в Украине / В. П. Гапоненко, И. Г. Левашова, А. Г. Сербин // Запорожский медицинский журнал. – 2006. – Т. 2. – С. 45-47.
 5. Словник термінів з біотехнології  та генетики  / В. П. Руденко, А. Г. Сербін, О. В. Білінська, В. П. Гапоненко. – Харків НФаУ, 2007. – 25 с.
 6. Гапоненко В. П. Хімічне вивчення ліпофільних фракцій деяких видів роду HypericumL. / В. П. Гапоненко, И. Г.Левашова, А. Г. Сербин // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2009. – Т. 4, № 4. – С. 48-49.
 7. Гапоненко В. П., Сербін А. Г. Ботанічні музеї //Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних.– 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : „МОРІОН”, Ф24 2010. – С. 211.
 8. Гапоненко В. П. , Сербін А. Г. Заповідники //Фармацевтична енциклопедія /Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : „МОРІОН”, Ф24 2010. – С. 567.
 9. Гапоненко В. П. Отходы производства подсолнечного масла – перспективный источник биологически активних веществ / В. П. Гапоненко, И. Г.Левашова // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – № 3. – С. 27-29.
 10. Гапоненко В. П. Фітохімічне вивчення Polygonum alpinum All./ В. П. Гапоненко, І. Г. Левашова, А. Г. Сербін // В зб. мат. конгрессу світової федерації українських лікарських товариств 30 вересня – 3 жовтня 2010, місто Львів. – Львів-Київ-Чикаго, 2010. – С. 622.
 11. Gontova T. N. The plants of Boraginaceaeand  Polygonaceae family is the sourse of biologically active substenses / T. N. Gontova, V. P. Gaponenko, V. V. Mashtaler // The 17th intrnational congress “Phytopharm 2013”. Abstracts book, Venna, Austria 8-10 Juli 2013. –  Venna, 2013.  –  38.
 12. Гонтова Т. М. Хімічне вивчення ліпофільних екстрактів з систематики рослин родин Violaceaeта Boraginaceae / Т. М. Гонтова, В. П. Гапоненко, В. В. Машталер // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наукових праць. – 2012. – Вип. 4 (112). – С. 247-253.
 13. Гапоненко В. П. Хімічне вивчення коренів Polygonumalpinum  / В .П. Гапоненко, І. Г. Левашова, А. Г. Сербін // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наукових праць. – 2011. – Вип. 5 (107). – С. 25-31.
 14. application / O. L. Levashova, V. P. Gaponenko // They international young scientists symposium Wroclaw, 30thmay, 2014.- p. 83
 15. Гапоненко, В. П. Фитохимическое изучение фенольных соединений багульника болотного(Ledum palustre ) / В. П. Гапоненко, О. Л. Левашова // Scientific Journal «ScienceRise». – 2015. – № 11. – С. 14-19.
 16. Левашова О. Л. Поиск и создание анальгетиков природного происхождения / О. Л. Левашова, В. П. Гапоненко // Світ медицини та біології. – 2015. – № 2. – с. 89.
 17. Левашова О. Л. Микроэлементный состав некоторых растений рода HYPERICUM L. / О. Л. Левашова, В. П. Гапоненко // Вестник Пермской Государственной фармацевтической академии. – Пермь, – № 15. – С. 226.
 18. Gontovaya T. Chromatography-mass-spectrometric determination of the essential oils components of wild lentils / T. N. Gontovaya, S. V. Romanova, V. P. Gaponenko, V. V. Mashtaler // Фармация Казахстана. – 2015. – № 1. – с. 49
 19. Gaponenko V. P., Levashova O. L. Hypericum perforatum L. major application in medicine. // Perspective trends in scientific research – 2015: mater. internat. scientific and practical confer. 17-22 Oct. Bratislava. – Vol. 2. – P. 106-107.
 20. Левашова О. Л. Поліфенольні сполуки деяких видів роду Hypericum L. – перспективне джерело лікарських препаратів / О. Л. Левашова, В. П. Гапоненко, В.В. Машталер // Збір. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, (5). – С. 143-148.
 21. Гапоненко В. П. Навчальна польова практика з фармацевтичної ботаніки //Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних.– 3-ге вид., переробл. і доповн. – К. : „МОРІОН”, Ф24 2016. – С. 1122.
 22. Levashova O. Bioactive Components of Soybean as a Source of Medicinal Рroducts / O. Levashova, V. Gaponenko, A. Syrovaya, Т. Gontova // Der Pharma Chemica, 2017. – № 9 (12) – Р. 24-27. (Chemical Abstract Services (USA), SCOPUS, EMBASE, SCIMAGO, Indian Science Abstract, HINARI, DOAJ, Open J Gate, Genomics Journalseek, Google scholar).
 23. Гонтова Т.М. Перспективи використання електронного гербарію у структурі медико-біологічної освіти / Т.М. Гонтова, Л.М. Сіра, В.П. Гапоненко та інш. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Вип. 78, 2018. – С. 159-163.
 24. Гонтова Т. М.  Вивчення флавоноїдів та гідроксикоричних кислот у траві сортів жоржин, що культивуються в Україні / Т. М. Гонтова, Н. І. Ільїнська, В. П. Гапоненко, С. А. Козира // Український біофармацевтичний журнал, № 1 (58). –2019. – С. 56-60.
 25. Фітотерапія у лікуванні акне / Т. М. Гонтова, О. С. Мала, В. В. Машталер, К. І. Проскуріна, В. П. Гапоненко // «Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології» : матеріали науково-практичної конференції, присвяч. 100 річчю з дня народження видатного українського фармаколога, професора Ярослава Борисовича Максимовича, 10 річчю з дня заснування Одеського медичного інституту МГУ та Дню Фармацевта (м. Одеса, 4 жовтня 2019 р.). – Одеса : ОМІ МГУ, 2019. – p. 107-112.
 26. Викладання дисципліни «Фармацевтична ботаніка» здобувачам вищої освіти факультету з підготовки іноземних громадян / Т. М. Гонтова, В. П. Гапоненко, О. С. Мала, В. П. Руденко, К. І. Проскуріна, В. В. Машталер, С. А. Козира // «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи» : збірник статей IVМіжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 7-8 листопада 2019 р.). – Полтава : Вид-во «Астрая», 2019.

– p. 73-76.

 1. Розробка навчально-методичної літератури для вивчення дисципліни «Фармацевтична ботаніка» під час підготовки студентів до складання ліцензійного іспиту «Крок 1. Фармація» / Т. М. Гонтова, К. І. Проскуріна, В. П. Руденко, В. В. Машталер, О. С. Мала, В. П. Гапоненко // «Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології» : матеріали науково-практичної конференції, присвяч. 100 річчю з дня народження видатного українського фармаколога, професора Ярослава Борисовича Максимовича, 10 річчю з дня заснування Одеського медичного інституту МГУ та Дню Фармацевта (м. Одеса, 4 жовтня 2019 р.). – Одеса : ОМІ МГУ, 2019. – p. 128-136.
 2. Визначення якісного складу та кількісного вмісту жирних та органічних кислот у листках рододендрону пурдома (Rhododendron purdomii) методом газової хроматографії з мас-спектрометричним детектором / Т. М. Гонтова, В. П. Гапоненко, К. І. Проскуріна, В. В. Машталер, О. С. Мала // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2019. – №3 (59). – С. 12-17. DOI: https://doi.org/10.24959/uekj.19.17