Доктор фармацевтичних наук, професор

ГОНТОВА Тетяна Миколаївна (4.04.1969, м. Харків) – доктор фармацевтичних наук (2012), професор, завідувач кафедри ботаніки НФаУ. У 1991р. закінчила Харківський фармацевтичний інститут. З 1991 по 1993р. – старший лаборант кафедри ботаніки, з 1993 по 1996р. – аспірант. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне вивчення рослин роду ліщина» (науковий керівник проф. Сербін А.Г.).  З 1996 р. – асистент кафедри, з 2001р. – доцент. У 2012 захистила докторську дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження рослин родин фіалкові та шорстколисті, перспективи їх використання в медицині» (науковий консультант – проф. Хворост О.П.). З 2012 р. очолює кафедру ботаніки. Є членом Вченої ради НФаУ, апробаційних комісій НФаУ з спеціальностей 15.00.01 та 15.00.02,  об’єднаної ради факультетів, циклової методичної ради НФаУ,  член FIP, член Комісії медичних наук Польської Академії Наук у Любліні. Нагороджена почесною грамотою харківської обласної ради (2015). Читає курс лекцій та веде практичні заняття з фармацевтичної та медичної ботаніки для студентів спеціальності «Фармація», ТПКЗ денної та заочної форми навчання, для англомовних студентів.

Навчально-методична робота. Розроблено 5 типових і 26 робочих програм з профільних дисциплін. Приймала активну участь у розробці навчально-методичного блоку з ботаніки для студентів спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» та англомовних студентів спеціальності «Фармація». У співавторстві підготувала блок навчально-методичної літератури загальною кількістю 97 для студентів денної та заочної форми навчання, для іноземних англомовних студентів, з них з грифом МОН: підручник:  Pharmaceutical botany. – Ternopil: TSMU; 2013. (у співавторстві), навчальні посібники: Атлас по анатомии растений (растительная клетка, ткани, органы): навч. посібн. – Х., 2006. ( у співавторстві); Збірник тестових завдань з поясненнями та ілюстраціями для контролю знань та підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. ( у співавторстві).

 Основні навчально-методичні посібники та рекомендації:

 1. Фармацевтическая ботаника. Методические рекомендации к лабораторной и самостоятельной внеаудиторной работе. (специальность 8. 12020101 – «Фармация» для иностранных студентов). Модуль 1. Анатомия и морфология вегетативных органов растений / Т. Н. Гонтовая, В. П. Гапоненко, В. П. Руденко, Л. М. Серая. – Х. : НФаУ, 2014 – 48 с.
 2. Анатомія та морфологія рослин у рисунках / Т. Н. Гонтовая, В. П. Руденко, Л. М Серая, В. П. Гапоненко, А. Г. Сербин, Т. В. Опрошанська, В. В. Машталер, О. С. Мала, С. В. Романова – Х. : НФаУ, 2014. – 63 с.
 3. «Методичні вказівки до лабораторної і позааудиторної роботи для студентів спеціальностей «Фармація» і «Клінічна фармація» фармацевтичного факультету. Фармацевтична ботаніка. Модуль 2. Генеративні органи. Основи систематики з елементами фітоекології і геоботаніки». / Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, В. П. Руденко, А. Г. Сербін – Х.: НФаУ, 2015. – 74 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання та оформлення лабораторної і самостійної роботи з фармацевтичної ботаніки (Морфологія і систематика) для студентів спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» / Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, В. П. Руденко, В. В. Машталер – Х. : НФаУ, 2015. – 79 с.
 5. Pharmaceutical botany. Methodical instruction for practical classes. Module 2. Morphology of the generative organs. Plant Systematics / T. M. Gontova, V. P. Gaponenko, Ya. S. Kichimasova. – Kh. : NPHU, 2014. – 48 p.
 6. Фармацевтическая ботаника. Модуль 2. Морфология генеративных органов, основы систематики, фитоэкологии и геоботаники Методические указания к лабораторной и самостоятельной внеаудиторной работе. / Т. Н. Гонтовая, В. П. Гапоненко, Л. М. Серая, В. П. Руденко – Х. : НФаУ, 2015 – 70 с.
 7. Систематика рослин у рисунках : Навч. посіб. / Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко, В. В. Машталер, О. С. Мала. – Х. : НФаУ, 2015. – 65 с.
 8. Систематика растений в рисунках : Навч. посіб. / Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко, О. А. Затильникова. – Х. : НФаУ, 2015. – 65 с.
 9. Методические рекомендации к проведению учебной полевой практики / Т. Н. Гонтовая, В. П. Руденко, Л. М. Серая, В. П. Гапоненко – Х. : НФаУ, 2015 – 31с.
 • Лікарські рослини з дисципліни «Фармацевтична ботаніка» : Навч. посіб. / Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко, Т. М. Гонтова. – Х. : Вид-во ПП Єсін, 2016. – 46 с.
 • Систематика растений (конспект лекций) / Т. Н. Гонтовая, Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко, А. О. Минаева. – Х. : ЧП Єсін, 2016. – 74 с.

Науково-дослідна робота. Науковий напрямок – фармакогностичне вивчення рослин вітчизняної флори, офіціальної й перспективної для фармацевтичного виробництва лікарської рослинної сировини; пошук нових оригінальних субстанцій рослинного походження, створення лікарських засобів на їх основі різної спрямованості дії; розробка МКЯ, монографій для ДФУ, технологічних регламентів. Науковий консультант з виконання докторської дисертації: доцента Крюкової Я.С. «Фармакогностичне дослідження інулінвмісних рослин та створення субстанцій на їх основі»; керівник кандидатських дисертацій: здобувачів Соколової О. О. «Фармакогностичне вивчення видів та сортів роду соняшник» та Золотайкіної М. Ю.  «Фармакогностичне дослідження та стандартизація сировини пижма звичайного та розроблення фітосубстанцій”; аспірантів Ільїнської Н. І. «Фармакогностичне вивчення роду Жоржина» та Яременко М.С. «Фармакогностичне вивчення кореневищ і листя лепехи звичайної і отримання субстанцій різної біологічної дії».

Перелік основних наукових праць. Загальна кількість друкованих наукових праць 197, з них 58 наукові статті, 12 статей до Фармацевтичної енцикло-педії, 15 патентів, 6 інформаційні листи, 77 тез доповідей.

Патенти.

 1. Пат. на винахід 98899 Україна (2011), МПК А61К 36/30, А61Р 29/00, А61Р 31/00. – Бюл. №7. / Спосіб отримання комплексу біологічно активних речовин з протизапальною та антимікробною дією / М.С. Лобурцова, О.П. Хворост, Л.М. Малоштан; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2011 07425; заявл. 14.06.11; опубл. 25.06.12.
 2. Пат. на корисну модель 66893 Україна (2011), МПК А61К 36/00, А61К 135/00, А61Р 29/00, А61Р 31/00. / Спосіб отримання комплексу біологічно активних речовин з протизапальною та антимікробною дією. / М.С. Лобурцова, О.П.Хворост, Л.М. Малоштан; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2011 07467, заявл. 14.06.11; опубл. 25.01.12. – Бюл. №2.
 3. Пат. на корисну модель № 56259 (2011), Україна, МПК А61К 36/86, А61К 127/00 А61К 127/00, А61Р 37/00. / Спосіб одержання засобу з противиразковою дією. / Дроговоз С.М., Хворост О.П.,Куценко Т.О. , Мішнєва К.Д., Гонтова Т.М., Позднякова А.Ю.; заявник та патентовласник НФаУ.– № u 2010 06950; заявл. 07.06.10; опубл. 10.01.11. – Бюл. №1.
 4. Пат. № 56259 Україна, МПК А61К 36/86, А61К 127/00, А61Р 37/00. Спосіб одержання засобу з противиразковою дією / Дроговоз С.М., Хворост О.П., Куценко Т.О., Гонтова Т.М., Мішнєва К.Д., Позднякова А.Ю.; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2010 06950; заявл. 07.06.10; опубл. 10.01.11, Бюл. №1.
 5. Пат. на корисну модель № 56055 Україна, МПК А61К 36/00, А61Р 29/00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з мембраностабілізуючою та протизапальною дією / Машталер В.В., Гонтова Т.М., Хворост О.П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2010 06984; заявл. 07.06.10; опубл. 27.12.10, Бюл. № 24.
 6. Пат. на винахід № 95570 Україна, МПК А61К 36/30, А61К 127/00, А61К 135/00, А61Р 29/00. Спосіб одержання засобу з мембраностабілізуючою та протизапальною дією / Машталер В.В., Гонтова Т.М., Хворост О.П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2010 06955; заявл. 07.06.10; опубл. 10.08.11, Бюл. № 15.
 7. Пат. на винахід № 96678 (2011) Україна, МПК А61К 36/30, А61Р 29/00. / Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з мембраностабілізуючою та протизапальною дією./ Машталер В.В, Гонтова Т.М., Хворост О.П.; заявник та патентовласник НФаУ.  – № a 2010 06988;  заявл. 07.06.10; опубл. 25.11.11., Бюл. № 22. 
 8. Пат. на винахід № 87066 Україна, (А61К) МПК А61К 36/86, А61К 127/00, А61Р 37/00. Спосіб одержання комплексу полісахаридів з мембраностабілізуючою та імуномоделюючою дією / Мішнєва К. Д., Гонтова Т. М., Хворост О. П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2008 00491; заявл. 14.01.08 ; опубл. 10.06.09, Бюл. № 11.
 9. Пат. на корисну модель № 34709 (2008), Україна, МПК А61К 36/00, А61Р 37/00. / Спосіб одержання комплексу полісахаридів з мембраностабілізуючою та імуномоделюючою дією. / Мішнєва К.Д., Гонтова Т.М., Хворост О.П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2008 00489; заявл. 14.01.08; опубл. 26.08.08.,  Бюл. №16.
 10. Пат на корисну модель 75922 Україна, МПК 51, А61К 36/30, А61Р 29/00. / Спосіб одержання настойки з коренів живокосту / Гонтова Т.М., Щокіна К.Г., Хворост О.П. заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2012 02796; заявл. 12.03.12; опубл. 25.12.12, Бюл. № 24.
 11. Пат на корисну модель 77944 (2013) Україна, МПК 51 А61К 36/86, А61К 9/20, А61Р 37/04. / Фармацевтична композиція у формі таблеток з інуліностимулюючою дією / Гонтова Т.М., Рубан О.А.; заявник та патентовласник НФаУ. -№ u 2012 03969; заявл. 02.04.12.
 12. Патент на корисну модель № UA 94600 U. (2014) Україна, МПК 51 А61К 36/73, А61Р 31/04. / Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною та протизапальною дією з трави гравілату міського». / С. А. Козира, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна, О. В. Радько, Т. М. Гонтова, Т. П. Осолодченко. – № u 201404265. Заявл. 22.04.2014; опубл. 25.11.14, Бюл. № 22.
 13. Патент на винахід. № UA 110664 C2 (2016) Україна, МПК 51 А61К 36/73, А61Р 31/04, А61Р 29/00. / Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною та протизапальною дією з трави гравілату міського». / С. А. Козира, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна, О. В. Радько, Т. М. Гонтова, Т. П. Осолодченко. – № а 201404267. Заявл. 22.04.2014; опубл. 25.01.16, Бюл. № 2.
 14. Патент на корисну модель № UA 107819 U (2017) Україна, МПК 51 С08В 37/18, А61К 31/733, А61К 36/28. / Спосіб одержання інуліну з бульб жоржини німфейної для медичних цілей». / Ільїнська Н. І., Гонтова Т. М., Крюкова Я. С., Матковські А. – № u Заявл. 08.12.2015; опубл. 24.06.16, Бюл. № 12.
 15. Патент на винахід. «Спосіб одержання та очистки інулінового комплексу з бульб жоржини німфейної». / Ільїнська Н. І., Гонтова Т. М., Крюкова Я. С., Матковські А. (у друку).
 16. Пат. 113431 України, МПК А 61 К 133/00. Спосіб одержання сухого екстракту з квіток пижма звичайного / Золотайкіна М. Ю., Гонтова Т. М. ; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u201608022 ; заявл. 19.07.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2 – 4 с.

Хобі: подорожі.