КОЗИРА Софія Андріївна (09.12.1979, м. Москва) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки НФаУ. У 2002р. закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (2002). З 2002р. – старший лаборант,  з 2003 по 2010р. – асистент, з 2011 – доцент кафедри ботаніки  НФаУ. З 2011 по 2012р. – відповідальна  за навчально-методичне забезпечення навчального процесу. Веде практичні заняття з дисциплін фармацевтична та медична ботаніка для студентів спеціальностей «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів» денної форми навчання, проводить навчальну польову практику для студентів усіх спеціальностей.

Навчально-методична робота. Співавтор 12 методичних видань, 6 навчальних програм, у т.ч. навчально-методичних рекомендацій  «Підготовка до ліцензійного екзамену КРОК-1 з поясненнями» (2009), «Методичні вказівки для проведення навчально-польової практики з ботаніки» (2011), «Морфологія вегетативних та генеративних органів. Основи систематики, фітоекології та геоботаніки. Модуль 1» (2011), «Анатомія вегетативних органів рослин. Модуль 2» (2012).

Науково-дослідна робота. Кандидатську дисертацію захистила на тему «Фармакогностичне дослідження рослин роду Geum L.»  (2010, науковий керівник – проф.. Сербін А.Г.). Автор та співавтор 36 наукових праць, у тому числі – 2 патенти, 22 наукових  статей, 12 тез доповідей. Науковий напрямок – фармакогностичне дослідження рослин роду Geum L.

Перелік наукових праць (2008-2012)

Патенти:
 1. Пат. 49151 Україна, МПК А61К36/73. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та антиоксидантною дією / Козира C.А., Сербін А.Г., Кулагіна М.А., Радько О.В., Вороніна Л.М., Осолодченко Т.П.; заявник та патентовласник НФаУ; заявл. 27.08.2009; опублик. 26.04.2010, Бюл. № 8.
 2. Пат. 96621 Україна, МПК А61К36/73. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та антиоксидантною дією / Козира C.А., Сербін А.Г., Кулагіна М.А., Радько О.В., Вороніна Л.М., Осолодченко Т.П.; заявник та патентовласник НФаУ; заявл. 27.08.2009; опублик. 25.11.2011, Бюл. № 22.
Статті:
 1. Козира С. А. Вивчення хімічного складу надземної та підземної частин Geum urbanum L. / С. А. Козира, М. А. Кулагіна, А. Г. Сербін // Фармац. часопис. – 2008. – № 3(7). – С. 95–97.
 2. Козира С. А. Жирнокислотний та амінокислотний склад Geum urbanum L. / С. А. Козира, М. А. Кулагіна, А. Г. Сербін // Запорожский мед. журн. – 2008. – № 1. – С. 130–131.
 3. Козира С. А. Хімічний склад та використання в медицині рослин роду Geum L. / С. А. Козира, М. А. Кулагіна, А. Г. Сербін // Запорожский мед. журн. – 2008. – № 2. – С. 80–82.
 4. Козира С. А. Хімічне вивчення рослин роду Geum L., що зростають в Україні. // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, м. Харкiв, 16–17 квiт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 61.
 5. Козира С. А. Вітамінний склад надземної та підземної частини Geum urbanum L. (Гравілат міський) / С. А. Козира, В. М. Слухай, М. А. Кулагіна // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, м. Харкiв, 16–17 квiт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 89.
 6. Козира С. А. Дослідження мікроелементного складу гравілату міського / С. А. Козира, А. Г. Сербін // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, м. Харкiв, 16–17 квiт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 62.
 7. Козира С. А. Морфологічне вивчення представників роду Geum L., що зростають в Україні / С. А. Козира, М. А. Кулагіна, А. Г. Сербін // Сьогодення та майбутнє фармації : тез. доп. Всеукр. конгр., м. Харків, 16–19 квіт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 147.
 8. Козира С. А. Отримання полісахаридних комплексів із Geum urbanum та вивчення їх антимікробної активності / С. А. Козира, А. Г. Сербін, О. В. Радько // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, м. Харків, 23–24 квіт. 2009 р. – Х., 2009. – С. 50.
 9. Козира С. А. Вивчення протизапальної активності фітокомплексів, отриманих із трави та кореневища Geum urbanum L. / С. А. Козира, А. І. Шкапо, А. Г. Сербін // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, м. Харків, 23–24 квіт. 2009 р. – Х., 2009. – С. 91.
 10. Kozyra S. A. Study of phenolic connections in plants of Geum L. sort / S. A. Kozyra, M. A. Kulagina, A. G. Serbin // VII международный симпозиум по фенольным соединениям: фундаментальные и прикладные аспекты : материалы симп., г. Москва, 19-23 окт. 2009 г. – М., 2009. – С. 297–298.
 11. Козира С. А. Отримання фітокомплексів з рослин роду Geum L. та вивчення їх фармакологічної дії / С. А. Козира, М. А. Кулагіна, А. Г. Сербін // Фармац. часопис. – 2009. – № 4(12) – С. 90–93.
 12. Анатомічне вивчення вегетативних органів Geum urbanum L. / С. А. Козира, Л. М. Сіра, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. пр. – К. ; Луганськ, 2009 – Вип. 8(95). – С. 43–51.
 13. Козира С. А. Хімічний склад, властивості та морфолого–анатомічні ознаки трави Geum urbanum L. / С. А. Козира, Л. М. Сіра, А. Г. Сербін // Интродукция и селекция ароматических и лекарственных растений : тез. докл., 8–12 июня 2009 г. – Ялта, 2009. – С. 74. 19.
 14. Козира С. А. Одержання суми поліфенолів з вегетативних органів Geum urbanum L. та вивчення її антифунгальної активності / С. А. Козира, М. А. Кулагіна, А. Г. Сербін // Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів : матеріали XXVII наук.–практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 4 лют. 2010 р. – Х., 2010. – С. 62.
 15. Козира С. А. Якісний та кількісний газохроматографічний аналіз ефірної олії трави Geum urbanum L. / С. А. Козира, М. А. Кулагіна, А. Г. Сербін // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених. – Х. : НФаУ, 2010. – С. 60.
 16.  Козира С. А. Вміст дубильних речовин у різних органах рослин роду Geum L. / С. А. Козира, А. І. Шкапо // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених. – Х. : НФаУ, 2010. – С. 116.
 17.  Козира С. А. Вивчення мінерального складу трави та кореневища Geum urbanum L. / С. А. Козира, М. А. Кулагіна, А. Г.Сербін // Фармація України. Погляд у майбутнє : матеріали VІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-17 верес. 2010 р. – Х. : НФаУ, 2010. – С. 285.
 18.  Kozyra S. A. Phytochemical investigation of genus plants of Ukrainian flora / S. A. Kozyra // Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали докл. міжнар. конф. молодих учених, 21–25 верес. 2010 р. – Ялта, 2010. – С. 451–452.
 19.  Козира С. А. Одержання екстрактів з трави і кореневища гравілату міського (Geum urbanum L.) та вивчення їх імуностимулюючої дії / С. А. Козира, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. пр. – К. ; Луганськ, 2010 – Вип. 1(97). – С. 349–356.
 20.  Козыра С. А. Изучение состава эфирного масла подземных органов Geum urbanum L. / С. А. Козыра, М. А. Кулагина, А. Г. Сербин // Сборник мат. VIII съезда фармацевтов Республики Беларусь. – Витебск, 2010. – С. 215–218.
 21. Козира С. А. Фармакогностичне дослідження рослин роду Geum L. : автореф. дис. на здобуття вч. степ. канд. фарм. наук / С. А. Козира. – Харків, 2010. – 20 с.
 22. Studying of the quantitative content of tanning agents and oxidizable phenols in vegetative and generative organs of Duschekia Opiz genus plants. M.A. Kulagina, S.A. Kozyra, E.V. Radko, A.G. Serbin // Биологически активные вещества : фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения. Матер. научно-практич. конференции, 23-28 мая 2011, Новый Свет. С. 218- 221.
 23. Вивчення компонентного складу ефірної олії у сировині Geum urbanum L. / С.А. Козира, М.А. Кулагiна, О.В. Радько, Ю.Ю. Малиновський / Медична хімія/ – 2011. Т. , № 3. – С. 111-116.
 24.  Кількісне визначення дубильних речовин та окиснюваних фенолів у вегетативних органах рослин роду Geum L. / С.А. Козира, М.А. Кулагiна, О.В. Радько, Ю.Ю. Малиновський. // Фармац. часопис. – 2011. – № 4. – С. 115– 121.
 25. Вивчення ресурсів сировини (кореневищ з коренями) Geum urbanum L. та основні прийоми його вирощування / С.А. Козира, М.А. Кулагіна, О.В. Радько, А.Г. Сербін // Збірник наукових праць Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики ЗДМУ, – Запоріжжя, 2011. – № 2. С. 74–76.
 26.  Дослідження макро- і мікро елементного складу сировини Geum urbanum L. / С.А. Козира, М.А. Кулагіна, О.В. Радько, А.Г. Сербін // Збірник наукових праць Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики ЗДМУ, – Запоріжжя, 2011. – № 3. С. 70–75.
 27.  Якісний та кількісний вуглеводний склад вегетативних органів гравілату міського (Geum urbanum L.) / С.А. Козира, М.А. Кулагіна, О.В. Радько, А.Г. Сербін // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. пр. – К. ; Луганськ, 2011 – Вип. 1 (103). – С. 324–331.
 28.  Оптимізація процесу екстракції поліфенольних сполук з сировини (кореневищ з коренями) Geum urbanum L. / С.А. Козира, М.А. Кулагіна, О.В. Радько, А.Г. Сербін // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. пр. – К. ; Луганськ, 2011 – Вип. 2 (104). – С. 349–353.
 29.  Морфолого-анатомічне вивчення трави гравілату річкового (Geum rivale L.) / Шаравара М.О., Козира С.А., Сербін А.Г. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, м. Харків, 21 квіт. 2011 р. – Х., 2011. – С. 130.
 30.  Морфолого-анатомічне вивчення трави гравілату алепського (Geum aleppicum Jacg.) / Козира С.А., Радько О.В., Сербін А.Г. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, м. Харків, 21 квіт. 2011 р. – Х., 2011. – С. 71.
 31.  Морфолого-анатомічне вивчення кореневищ з коренями гравілату річкового (Geum rivale L.) / Шаравара М.О., Козира С.А. // Фундаментальные и прикладные исследования в биологии : материалы докл. II Междунар. научной конференции студентов, аспирантов и мол. ученых, 19-22 сент. 2011 г. г. Донецк. – С. 47.
 32.  Козира С.А., Кулагіна М.А., Радько О.В., Сербін А.Г. // Биологически активные вещества : фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения. Матер. научно-практич. конференции, 23-28 мая 2011, Новый Свет. С. 214- 216.
 33.  Козыра С. А. / Вивчення кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у вегетативних органах рослин роду Geum L. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. пр. – К. ; Луганськ, 2012 – №6. – С. 54–58.