КОЗИРА Софія Андріївна (09.12.1979, м. Москва) – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри ботаніки НФаУ. У 2002р. закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. З 2002 р. – старший лаборант, з 2003 р. асистент. У 2008 р. закінчила магістратуру НФаУ за фахом «Педагогіка вищої школи» і здобула кваліфікацію магістр педагогіки. Веде практичні заняття з дисциплін фармацевтична та медична ботаніка для студентів спеціальностей «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів» денної форми навчання, проводить навчальну польову практику для студентів усіх спеціальностей. З 2018 р. – секретар кафедри.

Навчально-методична робота. Співавтор 12 методичних видань, 6 навчальних програм, у т.ч. навчально-методичних рекомендацій  «Підготовка до ліцензійного екзамену КРОК-1 з поясненнями», «Методичні вказівки для проведення навчально-польової практики з ботаніки», «Морфологія вегетативних та генеративних органів. Основи систематики, фітоекології та геоботаніки. Модуль 1», «Анатомія вегетативних органів рослин. Модуль 2».

Науково-дослідна робота. Кандидатську дисертацію захистила на тему «Фармакогностичне дослідження рослин роду Geum L.» (2010, науковий керівник – проф. Сербін А.Г.). Є автором технології одержанні рослинної субстанції «Гравілатін».Автор та співавтор 45 наукових праць, у тому числі – 4 патенти, 22 наукових  статей, 15 тез доповідей. Науковий напрямок – фармакогностичне дослідження рослин роду Geum L.

Перелік наукових праць

Патенти:

 1. Пат. 49151 Україна, МПК А61К36/73. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та антиоксидантною дією / Козира C.А., Сербін А.Г., Кулагіна М.А., Радько О.В., Вороніна Л.М., Осолодченко Т.П.; заявник та патентовласник НФаУ; заявл. 27.08.2009; опублик. 26.04.2010, Бюл. № 8.
 2. Пат. 96621 Україна, МПК А61К36/73. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та антиоксидантною дією / Козира C.А., Сербін А.Г., Кулагіна М.А., Радько О.В., Вороніна Л.М., Осолодченко Т.П.; заявник та патентовласник НФаУ; заявл. 27.08.2009; опублик. 25.11.2011, Бюл. № 22.
 3. Патент на корисну модель № UA 94600 U. (2014) Україна, МПК 51 А61К 36/73, А61Р 31/04. / Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною та протизапальною дією з трави гравілату міського». / С. А. Козира, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна, О. В. Радько, Т. М. Гонтова, Т. П. Осолодченко. – № u 201404265. Заявл. 22.04.2014; опубл. 25.11.14, Бюл. № 22.
 4. Патент на винахід. № UA 110664 C2 (2016) Україна, МПК 51 А61К 36/73, А61Р 31/04, А61Р 29/00. / Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною та протизапальною дією з трави гравілату міського». / С. А. Козира, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна, О. В. Радько, Т. М. Гонтова, Т. П. Осолодченко. – № а 201404267. Заявл. 22.04.2014; опубл. 25.01.16, Бюл. № 2.

Статті:

 1. Козира С. А. Вивчення хімічного складу надземної та підземної частин Geum urbanum L. / С. А. Козира, М. А. Кулагіна, А. Г. Сербін // Фармац. часопис. – 2008. – № 3(7). – С. 95–97.
 2. Козира С. А. Жирнокислотний та амінокислотний склад Geum urbanum L. / С. А. Козира, М. А. Кулагіна, А. Г. Сербін // Запорожский мед. журн. – 2008. – № 1. – С. 130–131.
 3. Козира С. А. Хімічний склад та використання в медицині рослин роду Geum L. / С. А. Козира, М. А. Кулагіна, А. Г. Сербін // Запорожский мед. журн. – 2008. – № 2. – С. 80–82.
 4. Kozyra S. A. Study of phenolic connections in plants of Geum L. sort / S. A. Kozyra, M. A. Kulagina, A. G. Serbin // VII международный симпозиум по фенольным соединениям: фундаментальные и прикладные аспекты : материалы симп., г. Москва, 19-23 окт. 2009 г. – М., 2009. – С. 297–298.
 5. Козира С. А. Отримання фітокомплексів з рослин роду Geum L. та вивчення їх фармакологічної дії / С. А. Козира, М. А. Кулагіна, А. Г. Сербін // Фармац. часопис. – 2009. – № 4(12) – С. 90–93.
 6. Анатомічне вивчення вегетативних органів Geum urbanum L. / С. А. Козира, Л. М. Сіра, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. пр. – К. ; Луганськ, 2009 – Вип. 8(95). – С. 43–51.
 7.   Козира С. А. Одержання екстрактів з трави і кореневища гравілату міського (Geum urbanum L.) та вивчення їх імуностимулюючої дії / С. А. Козира, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. пр. – К. ; Луганськ, 2010 – Вип. 1(97). – С. 349–356.
 8.  Козыра С. А. Изучение состава эфирного масла подземных органов Geum urbanum L. / С. А. Козыра, М. А. Кулагина, А. Г. Сербин // Сборник мат. VIII съезда фармацевтов Республики Беларусь. – Витебск, 2010. – С. 215–218.  
 9. Studying of the quantitative content of tanning agents and oxidizable phenols in vegetative and generative organs of Duschekia Opiz genus plants. M.A. Kulagina, S.A. Kozyra, E.V. Radko, A.G. Serbin // Биологически активные вещества : фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения. Матер. научно-практич. конференции, 23-28 мая 2011, Новый Свет. С. 218- 221.
 10. Вивчення компонентного складу ефірної олії у сировині Geum urbanum L. / С.А. Козира, М.А. Кулагiна, О.В. Радько, Ю.Ю. Малиновський / Медична хімія/ – 2011. Т. 4, № 3. – С. 111-116.
 11.  Кількісне визначення дубильних речовин та окиснюваних фенолів у вегетативних органах рослин роду Geum L. / С.А. Козира, М.А. Кулагiна, О.В. Радько, Ю.Ю. Малиновський. // Фармац. часопис. – 2011. – № 4. – С. 115– 121.
 12. Вивчення ресурсів сировини (кореневищ з коренями) Geum urbanum L. та основні прийоми його вирощування / С.А. Козира, М.А. Кулагіна, О.В. Радько, А.Г. Сербін // Збірник наукових праць Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики ЗДМУ, – Запоріжжя, 2011. – № 2. С. 74–76.
 13.  Дослідження макро- і мікро елементного складу сировини Geum urbanum L. / С.А. Козира, М.А. Кулагіна, О.В. Радько, А.Г. Сербін // Збірник наукових праць Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики ЗДМУ, – Запоріжжя, 2011. – № 3. С. 70–75.
 14.  Якісний та кількісний вуглеводний склад вегетативних органів гравілату міського (Geum urbanum L.) / С.А. Козира, М.А. Кулагіна, О.В. Радько, А.Г. Сербін // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. пр. – К. ; Луганськ, 2011 – Вип. 1 (103). – С. 324–331.
 15.  Оптимізація процесу екстракції поліфенольних сполук з сировини (кореневищ з коренями) Geum urbanum L. / С.А. Козира, М.А. Кулагіна, О.В. Радько, А.Г. Сербін // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. пр. – К. ; Луганськ, 2011 – Вип. 2 (104). – С. 349–353.
 16.  Козыра С. А. / Вивчення кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у вегетативних органах рослин роду Geum L. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. пр. – К. ; Луганськ, 2012 – №6. – С. 54–58.
 17. Софія А. Козира, Олена В. Радько, Марія А. Кулагіна, Анатолій Г. Сербін /Анатомічне дослідження вегетативних органів Geum aleppicum Jacq. //Modern Phytomorphology, Volume 4, 2013, С. 337-344.
 18. Марія А. Кулагіна, Олена В. Радько, Софія А. Козира, Анатолій Г. Сербін /Анатомо-морфологічні дослідження суплідь Duschekia viridis (Chaix) Opiz.//Modern Phytomorphology, Volume 4, 2013 С. 345-350.
 19. М.А. Кулагіна, С.А. Козира, О.В. Радько, А.Г. Сербін /Дослідження мікроелементного складу сировини Duschekia viridis (Chaix) Opiz. //Актуальнi питання фармацевтичної та медичної науки та практики: Зб. наук. ст. – Запорiжжя, 2013, № 3 – С. 75-83.
 20. Козыра С.А. Гравилат речной (Geum rivale) как таннидоносное растение / С.А. Козыра, М.А. Кулагина, Е.В. Радько // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наукових праць.– 2014. -Вип. 2 (122). – С. 25-29.
 21. Козыра С.А. Визначення оптимальних умов екстракції поліфенольних сполук з
 22. трави Geum urbanum L. / С.А. Козыра, М.А. Кулагина, Е.В. Радько // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наукових праць.–2014. -Вип. 3 (123). – С. 84-88.
 23. Kulagina M.A. Morpho-anatomic investigation of vegetative organs of water avens (Geum rivale) / M.A. Kulagina, S.A. Kozyra, E.V. Radko and N. Gontova // International Journal of Pharmaceutical Sciens and Research 2015. – Vol. 6, (1) – Р. 111-116.