МАШТАЛЕР Вікторія Володимирівна (07.03.1971, сел. Новоекономічне Донецької області), кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри ботаніки НФаУ. У 1994 закінчила Українську фармацевтичну академію. Працювала в аптеках м. Димитрова Донецької області та м. Харкова. З 2003 р. по 2011р.  року працювала у Національному фармацевтичному університеті старшим лаборантом, з 2011 р. по 2018р.  – асистентом кафедри ботаніки, з 2018р. – займає посаду старшого викладача. З 2012р. – секретар кафедри. Відповідальна за організацію навчально-методичного забезпечення студентів спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» (2012 – 2016) та спеціальності «Фармація» (англомовне відділення) з 2016р. Веде практичні заняття з дисциплін фармацевтична та медична ботаніка для студентів спеціальностей «Фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» денної на заочної форм навчання, для англомовних студентів, проводить навчальну польову практику для студентів усіх спеціальностей. Є розробником дистанційного курсу «Фармацевтична ботаніка. Модуль ІІ» (2015). Викладач дистанційного курсу «Систематика рослин. Основи екології, ценології та географії рослин» з 2016р.

Навчально-методична робота. Співавтор 27 методичних видань, 17 навчальних програм, у т. ч. методичних рекомендацій щодо виконання та оформлення лабораторної і самостійної роботи з фармацевтичної ботаніки для студентів спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів»  (2012–2016), для англомовних студентів спеціальності «Фармація» (2016-2017); збірника тестових завдань з поясненнями та ілюстраціями для контролю знань та підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка) (2013 – 2017); посібника «Анатомія і морфологія у рисунках»; лекційного зошита з анатомії та морфології рослин для іноземних студентів та ін.

Науково-дослідна робота. Кандидатську дисертацію захистила  на тему “Фармакогностичне вивчення Borago officinalis L. та створення субстанцій на його основі” (2010, науковий керівник – проф. Хворост О.П.). Автор та співавтор 37 наукових праць, серед них – 2 патенти на винахід, 2 інформаційний лист, 16 наукових статей, 20 тез науково-практичних конференцій. Науковий напрямок – фармакогностичне дослідження рослин України (родини шорстколисті, фіалкові, айстрові, глухокропивні).

Перелік наукових праць:

 Патенти:

 1. Пат. 95570 Україна, МПК А61К 36/30, А61К 127/00, А61К 135/00, А61Р 29/00. Спосіб одержання засобу з мембраностабілізуючою та протизапальною дією / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2010 06955; заявл. 07.06.10; опубл. 10.08.11, Бюл. № 15.
 2. Пат. 96678 Україна, МПК А61К 36/30, А61Р 29/00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з мембраностабілізуючою та протизапальною дією / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2010 06988; заявл. 07.06.10; опубл. 25.11.11, Бюл. № 22.

Інформаційні листи:

 1. Гонтова Т. М. Макро- та мікроскопічні ознаки трави огірочника лікарського (Borago officinalis L.) : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 46 / Т. М. Гонтова, В. В. Машталер, О. П. Хворост. – К., 2012. – Вип. 13. – 6 с. (Рішення ПК «Фармація», протокол № 73 від 21.12.2011).
 2. Шанайда М. І. Макро- та мікроскопічні ознаки трави васильків американських (Ocimum americanum L.) : інформ. лист № 179 / М. І. Шанайда, Л. М. Сіра, В. В. Машталер. – К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2016. – № 179. – 2016. – 8 с.

 Статті:

 1. Машталер В. В. Дослідження ліпофільних фракцій сировини Borago officinalis L. / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост // Фітотерапія. Часопис. – 2008. – № 4. – С. 53 – 55.
 2. Машталер В. В. Кількісний вміст деяких груп біологічно активних речовин трави та насіння бораго лікарського та субстанцій, отриманих з даних видів сировини / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост // Укр. журн. клініч. та лаб. мед. – 2009. – № 2. – С. 70 – 72.
 3. Машталер В. В. Вільні та зв’язані амінокислоти субстанцій трави та насіння бораго лікарського / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост // Укр. журн. клініч. та лаб. мед. – 2009. – № 3. – С. 163 – 165.
 4. Машталер В. В. Дослідження основних параметрів трави бораго лікарського / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 4. – С. 27 – 30.
 5. Машталер В. В. Елементний склад сировини та густих екстрактів з бораго лікарського / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост // Медична хімія. – 2010. – № 1. – С. 125 – 127.
 6. Гонтова Т. М. Дослідження білково-полісахаридних комплексів трави та плодів бораго лікарського / Гонтова Т. М., Машталер В. В., Хворост О. П. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. пр. – Київ –Луганськ, 2011. – Вип. 2 (104). – С. 314-319.
 7. Гонтова Т. М. Хімічне вивчення ліпофільних екстрактів з сировини рослин родин Violaceae та Boraginaceae / Т. М. Гонтова, В. П. Гапоненко, В. В. Машталер // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук праць. – 2012. – Вип. 4 (112). – С. 247 – 253.
 8. Машталер В. В. Вміст амінокислот в густих екстрактах з сировини синяка звичайного / В. В. Машталер // Запорожский медицинский журнал. – № 4, 2013. – С. 43-44.
 9. Гонтова Т. М. Перспективи вивчення розеткового листя бораго лікарського / Гонтова Т. М., В. В. Машталер // Фармацевтичний часопис. – № 3, 2013. – С. 6-8.
 10. Chromatography-mass-spectrometric determination of the essential oils components of wild lentils / T. N. Gontovaya, S. V. Romanova, V.P. Gaponenko, V. V. Mashtaler // Фармация Казахстана. – № 1, 2015. – С. 49-52.
 11. Левашова О. Л. Поліфенольні сполуки деяких видів роду Hypericum L. – перспективне джерело лікарських препаратів / О.Л. Левашова, В.П. Гапоненко, В.В. Машталер // Збір. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. –  2015. – Вип. 24(5) . – С. 143-147.
 12. Машталер В.В. Перспективы изучения цветков бораго лекарственного / В. В. Машталер // «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации» : мат. республиканской науч.-практ. конф. (с международным участием), г. Ташкент, 19-20 ноябр. 2015 г. – Ташкент, 2015. – С. 48-49.
 13. Gontova T.M. Identification of flavanoids in thick extracts of violet’s herb and hybrid violet’s herb by HPLC method / T.M. Gontova, Mashtaler V.V. // Фармация Казахстана. – № 1, 2016. – С. 49-53.
 14. Шанайда М. І. Мікроскопічний аналіз трави монарди трубчастої Monarda fistulosa L. (Lamiaceae) / М. І. Шанайда, Л. М. Сіра, В. В. Машталер // Фармацевтичний журнал. – № 5, 2016. – С. 76-85.
 15. Gontova T. A study of the component composition of phenolic compounds obtained from Dahlia varieties Ken’s Flame herb / T. Gontova, N. Ilyinska, O. Golembiovska et. al. // Der Pharma Chemica, 2016. – № 8 (18). – P. 455-459.
 16. Сіра Л. М. Флора України / Л. М. Сіра, В. В. Машталер // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В.П. Черних. – 3-тє видання, переробл. і доповн. –  К.: «МОРІОН», 2016. – С. 1804-1806.
 17. Визначення якісного складу та кількісного вмісту жирних та органічних кислот у листках рододендрону пурдома (Rhododendron purdomii R.) методом газової хроматографії з мас-спектрометричним детектором / Т. М. Гонтова, В. П. Гапоненко, К. І. Проскуріна, В. В. Машталер, О. С. Мала // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2019. – №3 (59). – С. 12-17. DOI: https://doi.org/10.24959/uekj.19.17