МІНАЄВА Аліна Олексіївна (15.11.1989, м. Харків) – кандидат біологічних наук, асистент кафедри ботаніки НФаУ.

Закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація» (2011 р.), магістратуру (2012 р.) та аспірантуру (2015 р.). З 2012 р. – старший лаборант кафедри патологічної фізіології, з 2015 р. – асистент кафедри ботаніки НФаУ. В Раді молодих вчених НФаУ займає посаду секретаря (з 2012 р.), відповідальна за роботу СНТ (з 2015 р.) і наукову діяльність (з 2016 р.) на кафедрі ботаніки. Проводить практичні заняття та семінари з фармацевтичної ботаніки, медичної ботаніки, навчальної польової практики.

Навчально-методична робота. Співавтор 5 навчальних програм і 3 методичних видань (навчальний посібник «Систематика растений (конспект лекций)» (2016 р.); методичні рекомендації: «Методичні рекомендації з фармацевтичної ботаніки щодо виконання аудиторних контрольних робіт, лабораторних занять та самопідготовки (для студентів факультету ступеневої підготовки фармацевтичної освіти)» (2015 р.), «Методичні рекомендації до виконання та оформлення аудиторної і самостійної роботи з фармацевтичної ботаніки для студентів спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» (2016 р.)). Працює над створенням лекційного журналу з фармацевтичної ботаніки для іноземних студентів.

Науково-дослідна робота. Захистила кандидатську дисертацію за темою «Гастропротекторні властивості поліфенолів виноградного насіння» (2015 р., науковий керівник – д. мед. н., проф. Кононенко Н. М.). Автор і співавтор 42 наукових і науково-методичних праць, серед яких 1 інформаційний лист, 14 статей, 24 тез доповідей, 1 навчальний посібник, 2 методичних рекомендацій.

Перелік наукових праць:

 Інформаційні листи:

 1. Оптимізація існуючих схем лікування виразкових уражень шлунка за рахунок використання новоствореної наноемульсії ліпосом з поліфенолами виноградного насіння : інформ. лист МОЗ України / Н. М. Кононенко, А. Л. Загайко, Т. І. Тюпка, А. О. Мінаєва ; Український центр наукової медичної інформації та патентноліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ). – К., 2014. – № 158-2014. – 4 c.

 Статті:

 1. Минаева А. А. Ботаническая характеристика и использование Zingiber officinale в качестве сырья для производства фитопрепаратов / Алина Алексеевна Минаева // The scientific heritage. – Budapest, Hungary, 2016. – Vol. 2. – № 7 (7). – P. 55-58. ISSN 9215-0365.
 2. Шанайда М. І. Морфолого-анатомічна будова трави Lophanthus anisatus (Nutt.) Benth / М. І. Шанайда, Л. М. Сіра, A. O. Мінаєва // Фітотерапія. Часопис. – 2016. – № 4. – С. 30-37.
 3. ШанайдаМ. І. Морфолого-анатомічна будова трави Satureja hortensis L. / М. І. Шанайда, Л. М. Сіра, A. O. Мінаєва // Journal «ScienceRise». – 2016. – № 4/4 (21). – С. 30-37.
 4. Tiupka T. I. Role of violations prooxidant-antioxidant homeostasis in the pathogenesis of experimental periodontitis in rats / T. I. Tiupka, A. O. Minaieva, A. I. Labunets, Zukow //Journal of Education, Health and Sport. – Radom, Poland, 2016. – № 6 (1). – P. 341-348. eISSN 2391-8306.
 5. Zalyubovska O. I., Tiupka T. I., Zlenko V. V., Avidzba Yu. N., Minaieva A., Bagmut I. Yu. Аналіз імунологічних показників та їх патогенетичних роль у розвитку запальних захворювань порожнини рота = Analysis of immunological parameters and their pathogenetic role in the development of inflammatory diseases of the oral cavity Journal of Education, Health and Sport. – 2016; 6(10):616-624. eISSN 2391-8306.
 6. Тюпка Т. І. Зміни біохімічних показників сироватки крові і тканини пародонту при експериментальному гінгівіті та їх корекція / Т. І. Тюпка, А. О. Мінаєва, А. І. Лабунець // Актуальні проблеми транспортної медицини – 2016. – № 2 (44). – С. 138-143. 
 7. Тюпка Т. І. Фармакологічні дослідження нового похідного 2-оксоіндоліну / Т. І. Тюпка, А. О. Мінаєва // Вісник Вінницького національного медичного університету. – – № 2, Т. 19. – С. 318-321.
 8. Minaieva A. An effect of the nanoemulsion of liposomes with grape seed polyphenols on the lipid structure and protein modifications of gastric mucosal cells in gastric ulcer / Alina Minaieva, Nadiia Kononenko, Tetiana Tiupka // Journal of Health Sciences. – Radom, Poland, 2014. – № 4(01). – P. 199-204.
 9. Мінаєва А. О. Дослідження антирадикальних та мембраностабілізувальних властивостей наноемульсії ліпосом з поліфенолами виноградного насіння / А. О. Мінаєва, Н. М. Кононенко // Український біофармацевтичний журнал. –2014. – № 3(32). – С. 23-26.
 10. Минаева А. А. Влияние наноэмульсии липосом с полифенолами виноградных семян на состояние структурно-функциональных свойств мембран эритроцитов при экспериментальной гастральной язве / А. А. Минаева, Н. Н. Кононенко // Вестник Казахского национального медицинского университета. – Алматы, 2013. – № 5(1). – С. 167-170.
 11. Тюпка А. О. Антиульцерогенні властивості нової наноемульсії ліпосом з поліфенолами виноградного насіння / Н. М. Кононенко, А. Л. Загайко, А. О. Тюпка // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – № 2(15). – С. 53-55. 
 12. Тюпка А. О. Вплив наноемульсії ліпосом з поліфенолами виноградного насіння на структурні компоненти клітин слизової оболонки шлунка при її виразковому ураженні / А. О. Тюпка, А. Л. Загайко, Н. М. Кононенко // Український біофармацевтичний журнал. – – № 1-2(18-19). – С. 33-36.
 13. Тюпка А. О. Гастропротекторна дія наноемульсії ліпосом з поліфенолами виноградного насіння (гістоморфологічне дослідження) / А. О. Тюпка, Н. М.  Кононенко, Ю. Б. Лар’яновська // Таврійський медико-біологічний вісник. – 2012. – № 3, ч. 1. – С. 349-353.
 14. Тюпка А. О. Вплив наноемульсії ліпосом з поліфенолами виноградного насіння на місцевий неспецифічний протеїназ-інгібіторний потенціал слизової оболонки шлунка при експериментальній гастральній виразці / А. О. Тюпка, Н. М. Кононенко, А. Л. Загайко // Фармакологія та лікарська токсикологія // 2013. – № 1. – С. 84-88.