Scientific works:

 1. Вовк, О.Г. Фітоцитологія. Фітогістологія : метод. вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи студентів з морфології та анатомії рослин / . О.Г. Вовк, О.В. Зеленько, О.В. Філатова. – Харків: ХДПУ, 1992. – 33 с.
 2. Рідний край : посібник / під загальною ред. І.Ф. Прокопенка. – Х.: Основа, 1993. – 798с.
 3. Вовк, О.Г. Органографія : методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи студентів з морфології та анатомії рослин. Частина 2. / О.Г. Вовк, В.В. Тверетінова, О.В. Філатова. – Харків: ХДПУ, 1994. – 21 с.
 4. Вовк, О.Г. Морфологія і анатомія рослин : дидактичні матеріали для студентів І курсу заочного факультету / О.Г. Вовк, В.В. Тверетінова, О.В. Філатова. – Харків: ХДПУ, 1998. – 32 с.
 5. Рідний край : посібник / під загальною ред. І.Ф. Прокопенка, 2-е видання – Харків: ХДПУ, 1999. – 817с.
 6. Климов, О.В. Природно-заповідний фонд Харківської області : довідник / О.В. Климов, О.Г. Вовк, , В.М. Грамма. – Харків: Рейдер, 2005. – 304с.
 7. Сіверський Донець: водний та екологічний атлас / під загальною ред. О.Г. Васенка. – Харків: Видавничий дім „Райдер”, 2006. – 186с.
 8. Климов О.В. Екологічна мережа Харківської області : посібник / О.В. Климов, О.В. Філатова, Г.С. Надточий, О.Г. Вовк. – Харків, 2008. – 168с.
 9. Підготовка та оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт із спеціальностей «Біологія» та «Хімія» : методичні рекомендації / О.М. Микитюк, Л.П. Харченко, Ю.Д. Бойчук, О.В. Філатова – Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2010. – 38с.

Scientific articles:

 1. Вовк, О.Г. Ботанічна характеристика запроектованого Національного природного парку “Гомільшанські ліси” / О.Г. Вовк, О.В. Філатова, О.В. Клімов, В.В. Тверетінова // Біологія та валеологія. Вип. 3. Харків; ХДПУ, 2000. – С.26-41.
 2. Філатова, О.В. “Ізюмська лука” (До створення регіонального ландшафтного парку на Харківщині) / О.В. Філатова, О.В. Клімов, В.В. Тверетінова, М.С. Улановський // Фальцфейнівські читання : зб. наук. праць. – Херсон: Терра, 2001. – С. 68-70.
 3. Філатова, О.В. Репрезентативність рідкісної фітобіоти в регіональному ландшафтному парку “Біловодській” / О.В. Філатова, О.Г. Вовк, О.В. Клімов // Заповідна справа в Україні, 2003. – Т. 9, вип..1. – С. 2-5.
 4. Філатова, О.В. Роль ентомологічних заказників в збереженні фіторізноманіття Харківщини / О.В. Філатова, О.Г. Вовк, О.В. Клімов // Заповідна справа в Україні, 2003. – Т. 9, вип. 2. – С. 6-10.
 5. Вовк, О.Г. Сучасний стан степової фітобіоти на півдні лісостепу та півночі степу Лівобережжя України та роль екомережі в її збереженні / О.Г. Вовк, О.В. Філатова, О.В. Климов // Степові і галофітні екосистеми України: матер. Всеукр. Конф. – Київ, 2004. На електронному носії.
 6. Філатова, О.В. Репрезентативність раритетної фітобіоти на територіях природно-заповідного фонду Харківського району Харківської області / О.В. Філатова, О.Г. Вовк, В.В. Тверетінова // Біологія і валеологія. Вип. 7. – Харків: ХНПУ, 2005. – С. 124-133.
 7. Kiyokazu, Kawada Floristic Composition and Plant Biomass Production of Steppe Communities in the Vicinity of Kharkiv region, Ukraine / Kiyokazu Kawada, Alexandra G. Vovk, Masayuki Araki, Olga V. Filatova // Ecological studies on the steppe vegetation in Kharkiv /Graduate School of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba/ – Tsukuba, Japan, 2004. – P. 31-47.
 8. Вовк, О.Г. Збереження фіторізноманіття в мережі природно-заповідного фонду Куп’янського району Харківської області / О.Г. Вовк, О.В. Філатова, О.В. Климов // Заповідна справа в Україні. – 2008. – Т. 14, вип. 1 – С. 70-74.
 9. Філатова, О.В. Фітосозологічна цінність ценозів запроектованого Слобожанського національного природного парку / О.В. Філатова, О.В. Климов // Заповідна справа в Україні. – 2008. – Т. 14, вип. 2 – С. 50-54.
 10. Раритетне фіторізноманіття територій природо-заповідного фонду та перспективних для заповідання в Близнюківському районі (Харківська обл.) / О.В. Філатова // Біологія і валеологія. – Харків: ХНПУ, 2007. – С. 123-131.
 11. Філатова, О.В. Червона книга нова – проблеми старі / О.В. Філатова // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин : матер. міжнар. конф. – Київ, 2010. – С. 48-49.
 12. Філатова, О.В. Вивчення сучасного стану степової фітобіоти об’єктів ПЗФ Ізюмського району Харківської області та визначення можливостей розширення заповідних територій / О.В. Філатова, Н.М. Корзун // Природничий альманах: Біологічні науки, вип. 14. – Херсон, ПП Вишемирський, 2010 р. – C. 180-186.
 13. Філатова, О.В. Флоросозологічна цінність ентомологічних заказників Харківшини / О.В. Філатова // Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки : матер. всеукр. конф. – К.: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, 2012. – С. 149-151.
 14. Філатова, О.В. Флоросозологічна цінність малих за площею територій природно-заповідного фонду Харківщини / О.В. Філатова // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин : матер. міжнар. конф. – Львів, 2014. – С. 248-250.
 15. Філатова, О.В. Перспективи і ботанічна обґрунтованість збільшення площі ПЗФ Харківщини / О.В. Філатова, Г.С.Надточий, І.М. Гайдрих // Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих території: реалізація природоохороних стратегій : матер. міжнар. конф. – Київ, 2016. – С. 152-155.