3

Фармацевтична ботаніка : підруч. / А. Г. Сербін,  Л. М. Сіра, Т. О. Слободянюк; за ред. Л. М. Сірої. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2007. – 420 с.

Перший вітчизняний підручник з фармацевтичної ботаніки. Складений відповідно з урахуванням вимог Болонської системи. Закладає основи знань відносно макро- і мікроскопічного аналізу рослинних об’єктів. На прикладі лікарських рослин висвітлено сучасне уявлення щодо будови, хімічного складу і функцій рослинних клітин, тканин і органів; способів розмноження рослин і грибів. Відображені сучасні погляди на класифікацію фіторізноманіття, стан використання лікарських рослин, питання фітоекології, геоботаніки, охорони і раціональної експлуатації рослин України. Надана морфолого-анатомічна і хемо-систематична характеристика родин. Для видів наведено: поширення, екологія, видова діагностика, хімічний склад, біологічна дія, препарати рекомендації і застереження відносно застосування, стан природних ресурсів. Текст супроводжують 22 таблиці, 30 схем, понад 370 рисунків і фотографій. Запропоновані контрольні питання, ситуаційні завдання, термінологічний словник, покажчики, джерела інформації. Видання передбачає використання при вивченні базових дисциплін фармацевтичної і медичної ботаніки, при опрацюванні окремих розділів професійно орієнтованих дисциплін та у якості довідника.