Проскуріна Ксенія Ігорівна

Доцент кафедри ботаніки, кандидат фармацевтичних наук

Науковий профіль:

ПРОСКУРІНА Ксенія Ігорівна (30.10.1985р., м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки НФаУ. Закінчила Національний фармацевтичний університет (2007р.), магістратуру (2008р.). Працювала старшим лаборантом (2006-2010рр.), асистентом (2010-2012рр.) кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ НФаУ. Працювала асистентом (2012-2014рр.), доцентом (2014-2017рр.) кафедри аналітичної хімії, виконувала обов’язки відповідального за роботу СНТ, була членом Ради молодих вчених НФаУ, виконувала обов’язки відповідального за сайт кафедри. З січня по серпень 2017 р. працювала у Науково-методичній лабораторії з питань фармацевтичної освіти НФаУ на посаді фахівця І категорії.

З 2017 р. працює доцентом кафедри ботаніки НФаУ. Виконує обов’язки відповідального за оновлення та поповнення сайту кафедри, відповідального за наукову роботу кафедри, відповідального за систему управління якістю кафедри.

Підвищення кваліфікації. Цикл ТУ «Сучасні проблеми та напрямки технології фармацевтичних виробництв» 2008р., цикл ТУ «Сучасні хроматографічні методи дослідження біологічно активних сполук і токсикантів» 2011р., передатестаційний цикл «Аналітично-контрольна фармація» 2015р., Цикл «Теорія та практика дистанційного навчання» 2018р., вебінар «Можливості Web of Science для наукової діяльності» 2019р.

Навчально-методична робота. Співавтор 12 навчально-методичних видань. Приймала участь у створенні 25 навчальних відеофільмів з аудіо супроводом для лабораторних робіт з кількісного та інструментальних методів аналізу з урахуванням імплементації дистанційних курсів у навчальний процес.

Організаційна робота. Виконувала обов’язки відповідального секретаря І, ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Аналітична хімія у фармації» (2015р., 2016р.). Була членом Організаційного комітету з підготовки проведення VI, VII та VIII Національних з’їздів фармацевтів України (2005 р., 2010 р. і 2016 р. відповідно), членом організаційного комітету з організації 20-річчя Дня фармацевтичного працівника України (2019р.)  Працювала у складі журі ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка» 2019р.  (Наказ НФаУ №553 від 17.12.2018р.) Нагороджена Почесною грамотою НФаУ (2010р., 2016р., 2018р.) та Подякою НФаУ (2019р.).

Науково-дослідна робота. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація та валідація методів контролю якості екстемпоральних лікарських засобів, що містять нітрофурал, пілокарпіну гідрохлорид та папаверину гідрохлорид» (науковий керівник – проф., д.фарм.н. Євтіфєєва О.А.).

Здійснює науково-дослідну роботу за напрямом: «Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного і промислового виробництва». Проводить науково-дослідну роботу зі студентами, які приймають участь у конференціях із доповідями. За результатами науково-дослідної роботи має більше 80 наукових праць, серед них: 5 патентів на корисну модель, 5 інформаційних листів, 27 наукових статей та більше 50 матеріалів конференцій.

Перелік наукових праць.

Патенти:

 1. Патент на корисну модель № 53020 Україна, МПК G01N 31/16 A61K 31/395. Спосіб титриметричного визначення концентрації папаверину гідрохлориду у лікарських формах аптечного виготовлення / Євтіфєєва О.А., Георгіянц В.А., Проскуріна К.І. Заявка № u 2010 01806 Заявл. 19.02.2010. Опубл. 27.09.2010, Бюл. №3.
 2. Пат. на корисну модель 60616 Україна, МПК А61К 31/472 (2006.01), С07D 217/20 (2006.01). Спосіб ідентифікації папаверину гідро хлориду у лікарських формах аптечного виготовлення / О. А. Євтіфєєва, В. А. Георгіянц, К. І. Проскуріна; заявник і патентоволодар Національний фармацевтичний університет. – № u 201014013; заявл. 24.11.10; опубл. 25.06.2011, Бюл. №12.
 3. Патент на корисну модель № 95150 Україна, МПК G01N 21/33 A61K 31/ Спосіб спектрофотометричного визначення концентрації кислоти саліцилової у лікарських формах аптечного виготовлення у присутності резорцину/ Євтіфєєва О.А., Проскуріна К.І., Хмельова М.О. Заявка № u 2010 01806 Заявл. 02.07.2014. Опубл. 10.12.2014, Бюл. №23.
 4. Патент на  корисну модель №96437 Україна,  МПК  G01N 21/27 A61K31/01.  Спосіб  фотоколориметричного  визначення концентрації ментолу у лікарських формах аптечного виготовлення  / Євтіфєєва О.А., Проскуріна К.І., Мордінсон А.Ю., Хмельова М.О. Заявка №  u 2014 08186 Заявл. 21.07.2014. Опубл. 10.02.2015, Бюл. №3.
 5. Патент на корисну модель № 105619 Україна, МПК G01N 31/16 A61K 31/395. Спосіб кількісного визначення складу магнітокерованого нанокомпозиту Ag@Fе3O4/ Чан Т. М.; Левітін Є. Я.; Криськів О. С.; Проскуріна К. І. Заявка № u 2015 09848 Заявл. 12.10.2015. Опубл. 25.03.2016, Бюл. №6.

Статті:

 1. Валідація методики ідентифікації хлорамфеніколу у складі екстемпоральних лікарських форм / А. Ю. Мордінсон, О. А. Євтіфєєва, К. І. Проскуріна, В. А. Георгіянц // Фармацевтичний часопис. – 2012 – №1. – С. 47–49.
 2. Розробка та валідація методик якісного аналізу компонентів в екстемпоральній лікарській формі / О. А. Євтіфєєва, К. І. Проскуріна, М. О. Хмельова, Л. В. Вепрецька // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012. – Т.7. – №1. – С. 28 – 32.
 3. Валідація методик ідентифікації та кількісного визначення кислоти нікотинової в екстемпоральних лікарських засобах / В.В. Прокопець, О.А. Здорик, О.А. Євтіфєєва, К.І. Проскуріна та ін. / Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2012. – Вип.9. – №2. – С. 62 – 65.
 4. Теоретична оцінка повної невизначеності методик рефрактометричного кількісного визначення та аналіз факторів, що на неї впливають / О.А. Євтіфєєва, К.І. Проскуріна, О.А.  Здорик, А.Г. Присіч / Фармаком. – 2012. – №1–2. – С. 63–72.
 5. Гарна С. В. Валідація методики кількісного визначення нікотинаміду методом спектрофотометрії у складі комплексного фітопрепарату // С. В. Гарна, К. І. Проскуріна, В. А. Георгіянц // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 1-2 (18-19). – С. 73-76.
 6. Гризодуб О. І. Особливості фармакопейних підходів щодо кількісного визначення лікарської рослинної сировини та сумарних фітопрепаратів / О. І. Гризодуб, О. А. Євтіфєєва, К. І. Проскуріна // Фармаком. – 2012. – №3. – С. 7–30.
 7. Євтіфєєва О. А. Розробка методики кількісного визначення кислоти саліцилової методом спектрофотометрії у спільній присутності із резорцином // О. А. Євтіфєєва, К. І. Проскуріна, М. О. Хмельова / Вісник фармації. – 2013. – №2 (74). – С. 41–44.
 8. Валідація методик кількісного визначення компонентів саліцилово-резорцинового спиртового розчину/ О. А.Євтіфєєва, К. І. Проскуріна, А. Ю. Мордінсон, М. О. Хмельова та ін.// Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013 . – Т. 8. – № 2. – С. 44–47.
 9. Евтифеева О.А. Валидация методики количественного определения кислоты салициловой в лекарственной форме методом спектрофотометрии / О. А. Евтифеева, К. И. Проскурина, М. А. Хмелёва, И. Ю. Петухова // «Научные ведомости Белгородского государственного университета» серия «Медицина. Фармация». 2013. – №25 (168). – Вып. 24. – С. 244–248.
 10. Проскурина К.И. Прогноз неопределенности пробоподготовки при валидационной оценке методик анализа лекарственных средств / К.И. Проскурина // Вестник ВолгГМУ: приложение (Материалы V Всероссийского научно-практического семинара для молодых учёных с международным участием «Геномные и протеомные технологии при создании новых лекарственных средств»). – Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2014. – 164 с. С. 105–106.
 11. Proskurina K. I. The development and validation of the methods of quantitative determination of nitrofural by UV spectrophotometry // K. I. Proskurina / Вісник фармації. – 2013. – № 4 (76). – С. 28–32.
 12. Yevtifieieva O. Research of validation parameters of the method of quantitative determination of riboflavin by specific absorbance // O. Yevtifieieva, K. Proskurina, K. Dynnyk / Вісник фармації. – 2014. – № 1 (77 ). – С. 44–48.
 13. Стандартизована процедура валідації спектрофотометричних методик кількісного визначення лікарських засобів у варіанті методу показника поглинання. Повідомлення 1. / О. І. Гризодуб, О. А. Євтіфєєва, К. І. Проскурина, Е. В. Безумова // Фармаком. – 2014. – №1. – С. 29-39.
 14. Стандартизована процедура валідації спектрофотометричних методик кількісного визначення лікарських засобів у варіанті методу показника поглинання. Повідомлення 2. / О. І. Гризодуб, О. А. Євтіфєєва, К. І. Проскурина, Е. В. Безумова // Фармаком. – 2014. – №2. – С. 45-54.
 15. Yevtifieieva O.A. Evaluation of metrological characteristics of spectrophotometric quantitative determination of paracetamol in tablets by specific absorbance / O. A. Yevtifieieva, K. I. Proskurina / Вісник фармації. – 2014. – № 4 (80 ). – С. 25–31.
 16. Оценка метрологических характеристик методики спектрофотометрического определения инулина / Евтифеева О.А., Смелова Н.Н., Датхаев У.М., Проскурина К.И. // Вестник КазНМУ. – 2014. – №5. – С. 54–58.
 17. The assessment of the method for quantitative determination of prednisolone in the ointment by the reaction with phenylhydrazine / O.A. Ievtifieieva, K.I. Proskurina, O.V. Ganeva, V.T. Kirdan / Вісник фармації. – 2015. – № 1 (81 ). – С. 30–33.
 18. Оценка метрологических характеристик методики спектрофотометрического количественного определения преднизолона в варианте метода показателя поглощения / О.А. Евтифеева, К.И. Проскурина, Е.В. Ганева, Т.В. Жукова / Химико-фармацевтический журнал. – 2015. – Т.49, №12. – С.51-56.
 19. Yevtifieieva Оlga А. Development and validation of UV-spectrophotometric method for quantitative determination of inulin by specific absorbance / Оlga А. Yevtifieieva, Kseniya I. Proskurina, Nataliya N. Smelova, Irina Yu. Petukhova// Der Pharma Chemica. – 2016. – Vol.8.- Issue 1. (January 2016).  – P.213-222.
 20. Проскурина К. И. Метрологическая оценка валидационных параметров методики спектрофотометрического количественного определения хлорамфеникола методом показателя поглощения / К. И. Проскурина, О. А. Евтифеева // Вестник фармации. – 2017. – №2 (76). – С. 64-71.
 21. Розробка та валідація методики спектрофотометричного кількісного визначення преднізолону в мазях з гідрофільною основою / О. В. Ганєва, К. І. Проскуріна, О. А. Євтіфєєва, І. Ю. Петухова, О. Г. Кизим // Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». – 2017. – №4 (8). – С. 15-20.– Режим доступу: http://journals.uran.ua/sr_pharm/article/view/108534/104342 (DOI: 15587/2519-4852.2017.108534).
 22. Визначення якісного складу та кількісного вмісту жирних та органічних кислот у листках рододендрону пурдома (Rhododendron purdomii R.) методом газової хроматографії з мас-спектрометричним детектором / Т. М. Гонтова, В. П. Гапоненко, К. І. Проскуріна, В. В. Машталер, О. С. Мала // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2019. – №3 (59). – С. 12-17. DOI: https://doi.org/10.24959/uekj.19.17

 

Інформаційні листи:

 1. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я №10-2013. Контроль якості аптечної лікарської форми на основі килоти саліцилової та резорцину / О. А. Євтіфєєва, К. І. Проскуріна, М. О. Хмельова – Укрмедпатентінформ. – 2013. – Вип. 17 . –4с.
 2. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я №340-201 Контроль якості гідрофобних мазей з діючою речовиною преднізолоном / О. А. Євтіфєєва, К. І . Проскуріна О. В. Ганєва, В. Т. Кірдан – Укрмедпатентінформ. – 2015. – Вип. 32. – 4 с. (Рішення ПК «Фармація» Протокол №93 від 28.10.2015р.).
 3. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 339 – 201 Контроль якості гідрофільних мазей з діючою речовиною преднізолоном / О. А. Євтіфєєва, К. І . Проскуріна О. В. Ганєва, В. Т. Кірдан – Укрмедпатентінформ. – 2015. – Вип. 31 . – 5 с. (Рішення ПК «Фармація» Протокол №93 від 28.10.2015р.).