Підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації

Фотогербарий лекарственных растений = Photoherbarium of medicinal plants

Фотогербарий лекарственных растений = Photoherbarium of medicinal plants : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Т. Н. Гонтовая, А. Г. Сербин, В. П. Руденко и др. ; под общ. ред. проф. Т. Н. Гонтовой, доц. В. П. Руденко. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2017. – 274 с.

Навчальний посібник складено на базі навчальних програм з фармацевтичної ботаніки, медичної ботаніки, навчальної практики з ботаніки, фармакогнозії для спеціальностей “Фармація. Промислова фармація” російською та англійською мовами. Видання вміщує історію виникнення та розвиток гербарію, фотографії гербарних зразків лікарських рослин, що оформлені співробітниками кафедри ботаніки НФаУ, та додатки. Кожен гербарний зразок за необхідності доповнено фотографіями або малюнками окремих органів рослини, що відображають їх природний стан та колір, а також супроводжуються пояснювальними підписами. Наведені життєві форми рослини, вид сировини та застосування в медицині.

Єлектронна версія доступна на сайті irbis.nuph.edu.ua

Фармацевтична ботаніка

Фармацевтична ботаніка : підруч. / А.Г. Сербін,  Л.М. Сіра, Т.О. Слободянюк; за ред. Л.М. Сірої. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2015. – 420 с.

Друге,  стереотипне видання затверджено МОЗ як базовий вітчизняний підручник з фармацевтичної ботаніки для студентів вищих фармацев-тичних навчальних закладів та фармацевтичних факультетів медивних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Перейти: Электрона версія документу з гіпертекстом

Фармацевтична ботаніка

Фармацевтична ботаніка : підруч. / А. Г. Сербін,  Л. М. Сіра, Т. О. Слободянюк; за ред. Л. М. Сірої. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2007. – 420 с.

Перший вітчизняний підручник з фармацевтичної ботаніки. Складений відповідно з урахуванням вимог Болонської системи. Закладає основи знань відносно макро- і мікроскопічного аналізу рослинних об’єктів. На прикладі лікарських рослин висвітлено сучасне уявлення щодо будови, хімічного складу і функцій рослинних клітин, тканин і органів; способів розмноження рослин і грибів. Відображені сучасні погляди на класифікацію фіторізноманіття, стан використання лікарських рослин, питання фітоекології, геоботаніки, охорони і раціональної експлуатації рослин України. Надана морфолого-анатомічна і хемо-систематична характеристика родин. Для видів наведено: поширення, екологія, видова діагностика, хімічний склад, біологічна дія, препарати рекомендації і застереження відносно застосування, стан природних ресурсів. Текст супроводжують 22 таблиці, 30 схем, понад 370 рисунків і фотографій. Запропоновані контрольні питання, ситуаційні завдання, термінологічний словник, покажчики, джерела інформації. Видання передбачає використання при вивченні базових дисциплін фармацевтичної і медичної ботаніки, при опрацюванні окремих розділів професійно орієнтованих дисциплін та у якості довідника.

Перейти: Электрона версія документу з гіпертекстом