Руденко Віра Петрівна

Доцент кафедри ботаніки, кандидат фармацевтичних наук

Руденко Віра Петрівна

Науковий профіль:

Руденко Віра Петрівна

Руденко Віра Петрівна

Руденко Віра Петрівна

РУДЕНКО Віра Петрівна (01.09.1958. м. Річиця, Гомельської обл. (Білорусь)) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки НФаУ. У 1981р. закінчила біологічний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького. З 1981 по 1997р. – асистент, з 1997р. – доцент кафедри ботаніки НФаУ. З 1986 по 2002р. – секретар кафедри. З 2001 по 2003р. – відповідальна за дисципліну «Основи біотехнології рослин», з 2003р. по 2020р. за забезпечення навчального процесу спеціальності «Фармація» та за методичну роботу кафедри, з 2012р. по 2020р.за роботу кафедри як опорної.

Підвищення кваліфікації. Цикл «Основи психолого-педагогічної підготовки викладачів» на базі Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (2015р.), «Школа методиста НФаУ» на базі НФаУ (2017р.), курси «Український розмовний клуб» на базі НФаУ (2018р., 2019р.). Методика викладання у вищій школі» на базі Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (2020г.) Навчально-методична робота. Співавтор більш 49 навчальних посібників, словників, збірників тестів, 112 методичних рекомендацій для студентів усіх спеціальностей, 11 навчальних програм з дисциплін «Фармацевтична ботаніка» і «Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки», у т. ч. з грифом МОН видано 1 підручник «Pharmaceutical botany» (2012р.); навчальні посібники «Ботаника. Учебно-полевая практика» (2001р.), «Атлас по анатомии растений (растительная клетка, ткани, органы)» (2006р.), «Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка) з поясненнями та ілюстраціями» (2015р.), «Фотогербарий лекарственных растений=Photoherbarium of medicinal plants» (2017р.). Читає лекції та веде практичні заняття з дисципліни фармацевтична ботаніка, а також проводить семінарські заняття з дисципліни медична ботаніка для студентів спеціальності «Фармація» денної та заочної форм навчання. На протязі багатьох років є активними наставником молодих викладачів, які влилися в колектив кафедри, ділиться досвідом з колегами інших навчальних закладів.
Організаційна робота. З 1983 по 2006р. – член екзаменаційної вступної комісії вузу; член Організаційного комітету з підготовки та проведення V Національного з’їзду фармацевтів (1999р.). Нагороджена Почесними грамотами Всесоюзного НДІ хімії і технології ліків (1982р.), Національної фармацевтичної академії України (2002р.), фармацевтичного управління Харківської облдержадміністрації (2005р.), дипломом НФаУ (2010р.), почесними грамотами НФаУ (2018р., 2019р.), Подяка Харківського міського голови (2020р.) Приймала участь у підготовці та проведенні I і II турів Всеукраїнської студентської олімпіади з ботаніки НФаУ. (2019р., 2020р.).
Науково-дослідна робота. Кандидатську дисертацію захистила на тему «Фармакогностичне дослідження рослин роду злинка» (1997, науковий керівник – професор Сербін А.Г). Співавтор 75 наукових праць, серед них –52 наукових статей, 1 патент. Науковий напрямок – морфолого-анатомічне та фармакогностичне дослідження лікарських рослин вітчизняної флори. Консультує Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка) з поясненнями та ілюстраціями»з питань анатомо-морфологічної будови рослин.

Перелік основних наукових праць.

Патенти:

  1. Пат. 23264 Україна, А61 К35/78. Спосіб одержання засобу, що має антидіарейну активність / Макаревич І.Х., Бондар Н.Я., Мокроуз М.В., Руденко В.П.; заявник та патентовласник ДНЦЛЗ. № 96093603; заявл. 18.09.96; опубл. 19.05.98.

Довідники:

  1. Городнянская Л.М. Дикорастущие культивируемые лекарственные растения, их диагностика и применение / Под ред. Л.М. Городнянской / Л.М. Городнянская, А.Г. Сербин, Н.М. Ткаченко, Л.С. Картмазова, Л.А. Гаевская, О.П. Хворост, В.П. Руденко,  М.Ф. Ткаченко // Х. – 1991, 428с.

Підручник з грифом МОЗ:

  1. Pharmaceutical botany : textbook / T. M. Gontova, A. H. Serbin, S. M. Marchyshyn et. al. ; edited by T. M. Gontova. – Ternopil: TSMU, 2013. – 380 p.

Навчальні посібники з грифами МОЗ и МОН:

  1. Ботаника. Учебно-полевая практика. Учеб. пособие для студентов фармацевт. вузов и фак. / В.П. Руденко, А.Г. Сербин, Л.М. Городнянская и др. // Под общ. ред. А.Г. Сербина и В.П. Руденко. – Х.: Золотые страницы: Изд-во НФАУ, 2001. – 340 с.
  2. Атлас по анатомии растений (растительная клетка, ткани, органы) / А. Г. Сербін, Л. С. Картмазова, В. П. Руденко, Т. М. Гонтова : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів. – Х.: Колорит, – 86 с.: іл. – Текст: рос.
  3. Збірник тестових завдань з поясненнями та ілюстраціями для контролю знань та підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [уклад.: Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, Т. В. Опрошанська та ін.]; за ред. Т. М. Гонтової, Л. М. Сірої. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 168 с.
  4. Фотогербарий лекарственных растений = Photoherbarium of medicinal plants : учеб. пособие для студентов вузов / Т.Н. Гонтовая, А.Г. Сербин, В.П. Руденко и др. ; под общ. Ред. Т.Н. Гонтовой, В.П. Руденко. – Харьков. : НФаУ : Золотые страницы, 2017. – 240 с. – Текст парал. : рус., англ.