YAREMENKO Maksim

PhD student of the Department of Botany

Yaremenko Maksim

Scientific profile:

Yaremenko Maksim

Yaremenko Maksim

YAREMENKO Maksim  (18.12.1992, Bucha), PhD student of the Botany  Department. In 2011 graduated from Zhytomyr Basic College of Pharmacy G. S. Protasevycha in specialty “Pharmacy”. In 2013 graduated from National University of Pharmacy in specialty of “Pharmacy”, master’s degree (2016). In 2015-2016 worked as a senior laboratory assistant of the Botany Departmen, since 2016 – PhD student of the Botany Departmen. Since 2019, he has been working as a specialist at the Scientific and Educational Training Center for Chemical Engineering Research at the Scientific and Research Institute of Applied Pharmacy of the Nfa University.Organizational work. He was a member of the organizing committee for the second round of the All-Ukrainian Student Olympiad in the discipline “Botany”. Research work. The topic of thesis is “Pharmacognostic study of rhizomes and leaves Acoru Calamus and obtaining substances of different biological effects” (supervisor – PhD, prof. Gontova T. M.). Co-author of 25 scientific works, including 4 scientific articles, 21 abstracts.

Scintific works:

Patents:

 1. Спосіб ідентифікації кореневищ лепехи звичайної з подальшим визначенням граничного вмісту азарону : пат.133674 України № u201805081; заявл. 05.08.2018; опубл. 25.04.2019, бюл. №8
 2. Заявка на патент на корисну модель u201906408 від 10.06.2019 «Спосіб одержання лікувально-профілактичного засобу на основі рослинної сировини з протизапальною дією»
 3. Заявка на патент на винахід a201906407 від 10.06.2019 «Спосіб одержання лікувально-профілактичного засобу на основі рослинної сировини з протизапальною дією»

Abstracts:

 1. Yaremenko M. S. Research of vitamin composition in leaves Acorus Calamus / M. S. Yaremenko, M. Gontova // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016). In 2 vol. Vol.1. – Kharkiv : Publishing Office NUPh, 2016. – 433 P.
 2. Маслій Ю.С Визначення антимікробної активності густих екстрактів кореневищ лепехи та бруньок сосни / Ю.С. Маслій, О.А.Рубан, Т.М.Гонтова, Н.І.Філімонова, М.С. Яременко // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної internet-конференції (м. Харків, 21-23 березня (2016 р.) / редкол. : Т. М. Гонтова, А. О. Мінаєва, Н. І. Ільїнська. – Х. : НФаУ, 2016. – 297 с. (Серія. «Наука»)
 3. Яременко М.С. Изучение аминокислотного состава корневищ аира болотного / Внедрение достижений медицинской науки в клиническую практику // Сборник материалов Х научно-практической конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием. Душанбе, 2015 – С.371
 4. Яременко М.С., Гонтова Т.М. Порівняльний аналіз амінокислотного складу листя та кореневищ лепехи звичайної // Промислова фармація: Етапи становлення та майбутнє: збірник наукових праць. – X.: Вид-во НФаУ, 2017. – с. 137-140
 5. Яременко М.С., Гонтова Т.М. Контороль якості препаратів на основі лепехи звичайної // Матеріали Vнауково-практичної конференції Школи молодих науковців ПАТ «Фармак». Київ, 2017 – с. 49-51
 6. Yaremenko M. S. Research elemental composition of domestic raw acorus calamus rhizomes // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol.1. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. – P. 144 – 145
 7. М.С. Яременко. Накопление тяжелых металлов в почках сосны обыкновенной в зависимости от места произрастания // Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации, Тошкент фармацевтика институти Илмий кенгашининг 2015 йил 13-октябрдаги 3-сон қарори билан чоп этишга тавсия этилган. – с. 98-100
 8. Development of method quantitative determination for phenylephrine hydrochloride in nasal drops / O. V. Kryvanych, M. S. Yaremenko, N. Yu. Bevz, V. V. Grinenko // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 23, 2015, Kharkiv. – Kh.: NUPh, 2015. – P. 132.
 9. Гонтова Т. М. Хвоя і бруньки сосни звичайної – перспективні види вітчизняної сировини для розробки фітосубстанцій на їх основі / Т. М. Гонтова, М. С. Яременко, А. В. Пристенська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10–11 листоп. 2016 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – с. 38-39.
 10. Yaremenko M. S. Research labeling children’s disposable diapers / M. S. Yaremenko, T. V. Diadiun // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 23, 2015, Kharkiv. – Kh.: NUPh, 2015. – P. 559.
 11. Яременко М.С., Гонтовая Т.Н. Витаминный состав отечественного сырья корневищ аира обыкновенного // Сборник IV международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Наука и медицина: современный взгляд молодежи» Алматы, 20-21 апреля 2017 года. – С. 306-307
 12. Яременко М.С., Пристенская А.В., Гонтовая Т.Н. Витаминный состав отечественного сырья корневищ аира обыкновенного // Сборник IV международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Наука и медицина: современный взгляд молодежи» Алматы, 20-21 апреля 2017 года. – С. 306-307
 13. Яременко М.С., Гонтова Т. М., Сіра Л.М. Азарон. Фармацевтична енциклопедія / гол. ред. ради та автор передмови В. П. Черних. URL.http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/14192/azaron
 1. Яременко М.С. Використання фармакопейних методик при вивченні флавоноїдів в сировині лепехи звичайної / М.С. Яременко, Т.М. Гонтова, Е.Е. Котова // Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. З міжнар. участю, присвяченої 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О.М. Гайдукевича (12-13 квітня 2018 р.). – Х. : НФаУ, 2018. – с. 313-314
 2. Яременко М.С., Гонтова Т.М. Порівняльний аналіз елементного складу кореневищ та листя лепехи звичайної // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю (27-28 вересня 2018 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – с. 57-58
 3. Яременко М.С. Кількісне визначення суми поліфенолів у кореневищах та листі лепехи звичайної / М.С. Яременко, Т.М. Гонтова, Е.Е. Котова // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: матеріали ІІІ Міжнар. наук.–практ. internet–конф., м. Харків, 26–28 листопада. 2018 р. Харків, 2018. – с.276-277
 4. Корган, Л. А. Питання безпеки спиртового екстракту листя лепехи звичайної / Л. А. Корган, М. С. Яременко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали X наук.-практ. конф., м. Харків, 21 трав. 2018 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 44.
 5. Yaremenko M. S., Gontova T. M., Rudenko V. P. Quantitative analysis of water soluble polysaccharides in acorus calamus leaves. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології». ОМІ МГУ, Одеса, 04.10.2019 р. – С. 74-80
 6. Яременко М.С., Гонтова Т.М., Котова Е.Е. Перспективи застосування денситометрії при визначенні кількісного вмісту азарону в кореневищах лепехи звичайної. Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 1. – с. 281-282.
 7. Яременко М. С., Гонтова Т. М., Гапоненко В. П. Дослідження кількісного вмісту полісахаридних фракцій листя лепехи звичайної. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : матеріа- ли наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : НФаУ, 2019. – с. 341-347.
 8. Yaremenko, M. S. Perspective for using Acorus Calamus leaves in medicine / M. S. Yaremenko, T. M. Gontova, E. E. Kotova // Sciences and Pharmacy Practice 2018 : book of abstracts 9th International Conference dedicated to the 100-th anniversary of independent Lithuania’s pharmacy, Kaunas, November 9, 2018. – Kaunas, Lithuania, 2018. – P. 60.

Newsletters:

 1. Яременко М.С., Гонтова Т.М., Котова Е.Е. Терміни заготівлі листя лепехи звичайної (Acorus Calamus L.) : інформ. лист N° 367-2018 / Український центр наукової медичної інформації та патентоліцензійної роботи ( Укрмедпатентінформ). Київ, 2018. Вип. 40. (Рішення ЕПК “Фармація” Протокол N° 104 від 24.10.2018 р.).